Schoonheidssalon
Behandelingen/Prijs
Massage bij kanker
Phyt's, Chi, Lavera
Edelsteenpoeders
Producten bestellen
Kado's bestellen
Coach/Energy Master
Aanbiedingen/Nieuws
Contact/Afspraak
Huisregels/Alg.voorw
Stichting YRF

 HUISREGELS                                        

Naast de algemene voorwaarden hebben wij nog enkele huisregels:

 1. Wij vragen u op tijd te komen voor uw afspraak, zodat wij ook de volgende cliënt op tijd kunnen behandelen
 2. Ethiek en hygiëne staan bij Beautopia® hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze cliënten dat zij eveneens hiervoor zorg dragen.
 3. Voor aanvang van de eerste behandeling, wordt een aantal vragen gesteld o.a. over uw medische verleden. Mochten er bij de volgende behandelingen wijzigingen daarin optreden dan is het belangrijk dat u ons hiervan op de hoogte stelt i.v.m. mogelijke contra indicaties.
 4. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan degene die u behandelt, de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 5. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling of massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 6. Op dit moment beschikken wij nog niet over een pin automaat. U dient contant af te rekenen direct na uw behandeling.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Art. 1 Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de schoonheidsspecialist van Beautopia® (verder: dienstverlener) en de opdrachtgever. Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en incl. BTW, indien niet anders is aangegeven.

 Art. 2 Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Dienstverlener heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien dienstverlener dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.
 3. Opdrachtgever zorgt er voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden medegedeeld.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat dienstverlener is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  Art. 3 Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Dienstverlener zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de opdrachtgever inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.  

Art. 4 Geheimhouding

 

 • Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.  

Art. 5 Klachten

 

 1. Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan dienstverlener, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
 2.  Alle rechten van opdrachtgever vervallen indien opdrachtgever niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden een bindend advies als bedoeld in art. 11 aanhangig heeft gemaakt, hetzij een vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 Art. 6 Honorarium

 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium per behandeling of verrichting overeenkomen. Het vaste honorarium is incl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Indien geen vast honorarium als bedoeld in lid 1 is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk gemaakte uren, vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, hetzij, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, vermenigvuldigd met het gebruikelijk door dienstverlener gehanteerde uurtarief. Eventuele kostenramingen zijn incl. BTW. Tenzij anders is overeengekomen omvat het honorarium niet de kosten van de te gebruiken producten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur tevoren aan dienstverlener te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is dienstverlener gerechtigd om het honorarium voor de behandeling aan opdrachtgever te berekenen. 

Art. 7 Betaling

 

 • Tenzij betaling à contant is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven giro-/bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van veertien dagen is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, aan dienstverlener verschuldigd. 

Art. 8 Incassokosten

 

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 120,-- en met dien verstande dat indien de werkelijke kosten hoger zijn, deze voor rekening van opdrachtgever zijn.
 2. Opdrachtgever is voorts aan dienstverlener de in rechte te maken kosten verschuldigd, indien opdrachtgever in rechte geheel of grotendeels in het gelijk wordt gesteld. 

Art. 9 Aansprakelijkheid

 

 1. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitbetaald.
 2. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van dienstverlener beperkt tot het bedrag van het verschuldigd honorarium en, bij opdrachten met een langere looptijd, verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 3. Schade ten gevolge van of samenhangend met tijdverlies van opdrachtgever en/of niet tijdige uitvoering van de overeenkomst zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
 4. De leden 1 en 2 van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van dienstverlener zelf of diens leidinggevende ondergeschikten. 

Art. 10 Toepasselijk recht

 

 • Op alle overeenkomsten gesloten tussen dienstverlener en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Art. 11 Geschillen

 

 1. Over alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies.
 2. Het staat opdrachtgever vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien opdrachtgever het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat opdrachtgever niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen.
 3. Dienstverlener is slechts bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval opdrachtgever na het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 26 juni 1997 onder nr. 65/1997.

 
GESCHILLENCOMMISSIE

 

Uw Anbos schoonheidsspecialiste is aangesoten bij de Geschillencommissie. In de praktijk ligt een folder voor u klaar. Wilt u meer weten? Kijk op http://www.degeschillencommissie.nl

 

 

Alle tekst en foto's op deze site © van Beautopia®, Sprundelsebaan 323, Etten-Leur. 06 192 00 979 | office@beautopia.nl